logo821.gif (10572 bytes) 首頁          新增資料與公告

最新消息:

美國Costa Farms收購了蘭花種植商DeLeon's Bromeliads
 

 

蘭花產業

首頁
上一層
BSE LAB 介紹
生醫研究之統計方法
授課資料
人文關懷
無官御史台
武漢肺炎與產業
智能生物產業
蘭界感言篇
活動公告區
Orchids Cultivation

 

 

美國2009-2013年蘭花產業資訊報導

 

中興大學 生物系統工程研究室  陳加忠

 
 

美國王寅東教授於第一時間以Email通知美國USDA2013年的花卉產業調查資料。在今年公佈的資料為20122013年並列。去年2013年公布的2012年資料有許多不全之處,由今年(2014)之資料,則提供較為完整的2年訊息。

表一為近5年蘭花生產廠之數量變化,其中最值得注意的是佛羅里達州之蘭園,自51家降至43家。其餘各州變化不明顯。

表二為近5年來的銷售量變化,其中的加州與佛州有其代表意義,因此特別以圖1加以表示。自2011年至2012年,銷售量明顯增加,增加439萬盆,其中佛州增加180萬盆,其餘257萬盆則是分配在各州。2012年至2013年增加200萬盆,主要的增加量發生在加州,此州增加130萬盆。值得觀察是佛州,在前年(2012)增加180萬盆,去年(2013)只有增加18萬盆。

表三表示,不同尺寸蘭花之銷售量。自2012年至2013年,5吋盆以下之蘭花數量增加294萬盆,5吋盆以上之大盆蘭花,總量減少94萬盆。5吋盆以下顯著的增加量在加州,5吋盆以上的明顯減少量也發生於加州。

表四為5年來總銷售量盆數之變化。表五為銷售單位。去年,加州無論小於5吋盆或是大於5吋盆,單價都增加,其餘各地售價無多改變。兩州5年之售價變化如圖2

由上述之資料,其實已顯示出美國蘭花產業的趨勢與此產業的根本問題。只要有心,由上述資料即可找出美國蘭花市場之未來方向。

表一 美國5年來蘭花生產場的數量變化

 

2009

2010

2011

2012

2013

加州

44

41

41

37

36

佛羅里達

56

45

47

51

43

夏威夷

46

44

40

37

37

紐澤西

7

8

紐約州

8

6

7

12

13

德州

4

4

5

依利諾

8

7

4

3

4

俄亥俄

3

3

1

1

1

全國總計

198

176

168

177

170

*:資料未取得

 

表二 美國5年來蘭花之銷售變化,單位(萬盆)

 

2009

2010

2011

2012

2013

加州

877.9

966.3

1288.3

1277.7

1408.5

佛羅里達

558.9

556.1

499.3

680.2

697.9

夏威夷

175.0

180.0

159

160.8

156.5

紐澤西

31.0

29.3

紐約州

26.2

33.8

43.2

75.5

67.6

德州

4.8

4.0

依利諾

177.5

180.0

116.3

112.7

148.7

俄亥俄

125.0

193.6

210.0

全國總計

1963.8

2111.8

2393.5

2830.4

3030.4

 

表三 不同大小之蘭花銷售變化 單位(

 

小於5.0

大於5.0

2009

2010

2011

2012

2013

2009

2010

2011

2012

2013

加州

724.8

793.2

1086.5

1069.1

1325.7

153.1

170.1

210.8

208.6

82.6

佛羅里達

217.0

158.3

83.7

259.9

259.8

341.9

397.6

415.6

420.3

438.1

紐澤西

31.0

27.3

紐約州

47.6

436

26.2

23.8

43.2

43.8

27.9

依利諾

0.9

33.7

115.6

117.4

111.9

115.0

俄亥俄

125.0

193.6

210.1

全國總計

1250.3

1329.1

1541.5

1591.5

1885.4

713.5

782.7

852.0

1238.9

1145.0

 

表四 美國5年來蘭花銷售金額之變化 單位(萬美元)

 

2009

2010

2011

2012

2013

加州

7493.3

8080.9

9343.2

10020.8

11336.4

佛羅里達

4303.3

4191.0

4389.9

5771.6

6016.1

夏威夷

1183.9

1198.6

1062.0

10732

1069.2

紐澤西

396.3

424.6

紐約州

262.7

187.0

375.1

709.7

619.3

依利諾

912.3

895.8

926.0

839.5

866.6

俄亥俄

1078.8

1597.2

1992.2

全國總計

16120.8

17077.4

20262.7

23069.5

24582.5

 

表五 不同大小之蘭花銷售金額變化單位 (美金/)

 

小於5.0

大於5.0

 

2009

2010

2011

2012

2013

2009

2010

2011

2012

2013

加州

7.81

7.46

6.3

7.18

7.66

11.97

12.92

12.38

11.24

14.27

佛羅里達

5.76

5.09

6.01

6.65

6.85

8.93

8.51

9.35

9.62

9.67

紐澤西

 

 

16.6

16.5

8.68

紐約州

 

 

6.54

64.5

20.02

17.86

14.28

14.15

依利諾

 

 

7.79

7.04

7.89

7.63

7.96

7.44

7.25

俄亥俄

8.63

8.25

9.52

 

 

 

 

全國總計

7.36

7.18

 

 

 

9.68

9.63

10.19

9.62

9.44

 

 

1. 5年來加州與佛州的銷售量變化

 

 

2. 5年來加州與佛州的銷售單價變化